Przejdź do treści głównej

PROJEKT „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU-ETAP VI”

Dnia 17 lutego 2014 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinansowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap VI” nr POIS.01.01.00-00-047/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Etap VI stanowi kontynuację poprzednich etapów tego Projektu.
Głównym celem Projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu. Działania objęte przedsięwzięciem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu wodno-ściekowego, zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych a przede wszystkim do zapewnienia dostaw wody o dobrej jakości oraz poprawy standardu życia mieszkańców aglomeracji Wrocław w związku z podłączeniem do systemu kanalizacji.

Realizacja Etapu VI zakończyła się 31 marca 2016 r. W ramach tego Projektu wybudowano 1,76 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano 5,74 km sieci kanalizacji sanitarnej, zbudowano 3,10 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano 1,57 km sieci wodociągowej.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 43 749 398,31 PLN.
Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 22 695 895,38 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.

Finansowanie

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap VI” uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Krótko o… Funduszu Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych.
Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. Dodatkowo, po akcesji Polski do UE w roku 2004, w ramach Funduszu Spójności kontynuowana była realizacja projektów współfinansowanych z przedakcesyjnego funduszu ISPA.

Krótko o… Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl.

Zadania

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Numer zadania

Nazwa zadania

Zadanie nr 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kutrzeby
Zadanie nr 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bengalskiej, Woskowej,Alei Róż
Zadanie nr 1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Szpital Wojewódzki
Zadanie nr 2.1 Przebudowa kolektora Północnego – Etapy 4-8
Zadanie nr 2.2 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Skłodowskiej-Curie
Zadanie nr 2.3 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Grabiszyńskiej
Zadanie nr 2.4 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Pl. Nankiera
Zadanie nr 2.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Purkyniego
Zadanie nr 2.6 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lompy
Zadanie nr 3.1 Budowa magistrali wodociągowej ul. Żwirki I Wigury
Zadanie nr 3.2 Budowa magistrali wodociągowej ul. Grodzka, Sikorskiego
Zadanie nr 3.3 Budowa magistrali wodociągowej Południowa /ul. Agrestowa/ -etap d
Zadanie nr 3.4 Przebudowa sieci wodociągowej Skłodowskiej – Curie
Zadanie nr 3.5 Przebudowa sieci wodociągowej w Bengalskiej, Woskowej, Alei Róż
Zadanie nr 3.6 Budowa sieci wodociągowej Nowy Szpital Wojewódzki

Ponadto w ramach Projektu realizowane były zadania związane z zapewnieniem właściwej informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Print Friendly, PDF & Email

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz