Przejdź do treści głównej

PROJEKT „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU - ETAP IV”

Dnia 28 czerwca 2013 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinasowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap IV” nr POIS.01.01.00-00-341/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Etap IV stanowi kontynuację poprzednich etapów tego Projektu. Głównym celem Projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu. Działania objęte przedsięwzięciem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu ściekowego funkcjonującego na terenie Wrocławia oraz ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i zwiększenie stopnia skanalizowania Wrocławia przyczyni się do spełnienia wymogów Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja Etapu IV zakończyła się 30 listopada 2016 r. W ramach tego Projektu wybudowano 48,75 km sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Wrocławia.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 68 190 146,33 PLN.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 33 993 445,06 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych Projektu.

Finansowanie

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap IV” uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Kilka słów o Funduszu Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych.
Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego. Dodatkowo, po akcesji Polski do UE w roku 2004, w ramach Funduszu Spójności kontynuowana była realizacja projektów współfinansowanych z przedakcesyjnego funduszu ISPA.

Kilka słów o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o Programie Infrastruktura i Środowisko znajduje się na stronie www.pois.gov.pl

Zadania

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

Numer zadania Nazwa zadania
Zadanie nr 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakrzów
Zadanie nr 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pawłowice
Zadanie nr 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zgorzelisko
Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji na osiedlu Ratyń
Zadanie nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gagarina
Zadanie nr 6 Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Brochów
Zadanie nr 8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego

Ponadto w ramach Projektu realizowane były zadania związane z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz z zapewnieniem właściwej informacji i promocji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz