Przejdź do treści głównej

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE OSADU Z WOŚ

Data dodania: 28-08-2014
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Wywóz i zagospodarowanie osadu z WOŚ.

3. Na podstawie § 69 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK S.A. we Wrocławiu informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta:
Konsorcjum firm: a)Lider konsorcjum: TRANS KRUSZ EKO Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna,b)Partner konsorcjum: SITA Zachód Sp. z o.o.., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław – cena oferty netto: 1 160 000,00 zł

4. W postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Cena oferty
1. GEOTRANS S.A. ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław 900 000,00 zł OFERTA ODRZUCONA
2. Konsorcjum firm:a) Lider konsorcjum: TRANS KRUSZ EKO Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna b)Partner konsorcjum: SITA Zachód Sp. z o.o.., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław 1 160 000,00 zł

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 28 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę GEOTRANS S.A., ul. Legnicka 55/6, 54-203 Wrocław – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie:
Zgodnie z rozdz. VI pkt 1.1. SIWZ Wykonawca, w celu wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, miał wykazać posiadanie ważnego co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (o kodzie 190805) zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, dalej: Ustawa o odpadach) w ilościach umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia.
W tym celu Wykonawca wraz z ofertą złożył m.in. decyzję Starosty Nyskiego z dnia 21.07.2014 r., znak: ROŚ.6233.26.2014.JT. na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chróścina w gminie Skoroszyce. Oznacza to, że Wykonawca przewiduje wykorzystanie Odpadu w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt 4 lub 5 Ustawy o odpadach.
Natomiast zgodnie z rozdz. VI pkt 1.3. ppkt 2) SIWZ w przypadku odzysku odpadów (o kodzie 190805) w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt 4 lub Ustawy Wykonawca musiał wykazać dodatkowo dysponowanie potencjałem technicznym oraz gruntami o lokalizacji, właściwościach i areale umożliwiającym zgodne z prawem wykonanie niniejszego zamówienia.
W ofercie Wykonawcy brak było dokumentów potwierdzających spełnianie powyższego warunku, wobec czego Zamawiający pismem NZ.341.82.2014.PS z dnia 30.07.2014 r. wezwał do ich uzupełnienia do dnia 04.08.2014 r. Na prośbę Wykonawcy z dnia 31.07.2014 r. termin ten został przedłużony do dnia 07.08.2014 r.
Dnia 07.08.2014 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia wraz z dokumentami w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie dysponowania tytułem prawnym do nieruchomości umożliwiającego zastosowanie odpadów (o kodzie 19 08 05) zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy o odpadach Wykonawca przedstawił umowę nr 132/14 z dnia 03.06.2014 r. pomiędzy Gminą Skoroszyce, a Wykonawcą na wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na wykonaniu Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Chróścinie, na mocy której składowisko odpadów zostało Wykonawcy oddane w użyczenie.
Jednak zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy o odpadach „Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.” Definicję „władającego powierzchnią ziemi” precyzuje natomiast Prawo Ochrony Środowiska, które w art. 3 pkt 44) stwierdza, że przez władającego powierzchnią ziemi – „rozumie się (…) właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający”.
Ani z powyższej umowy ani innych dokumentów nie wynika wprost, że Wykonawca jest wpisany do ewidencji gruntów i budynków, nie może więc być uznanym za władającego powierzchnią ziemi, a co za tym idzie nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości umożliwiającym zastosowanie odpadów (o kodzie 19 08 05) zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy o odpadach zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy o odpadach. Wobec powyższego Wykonawca, w zakresie decyzji Starosty Nyskiego z dnia 21.07.2014 r., znak: ROŚ.6233.26.2014.JT. na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chróścina w gminie Skoroszyce, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VI pkt 1.3 ppkt 2) SIWZ.
Wykonawca wraz z ofertą złożył także m.in. „Opis metody unieszkodliwiania osadów”, w której zawarł informację, iż: „Geotrans S.A. na mocy Decyzji Starosty Średzkiego zezwalającej na odzysk odpadów w procesie R10 posiada możliwość odzysku osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 90 tys. Mg/rok. Zgodnie z przedmiotową decyzją Geotrans S.A. ma prawo do odbioru, magazynowania i zagospodarowania przyjętych osadów ściekowych zgodnie z zapisami decyzji na terenie gminy Środa Śląska. Osady po magazynowaniu lub bezpośrednio po przywiezieniu są rozprowadzane na powierzchni ziemi.”. W powiązaniu z tym Opisem Wykonawca wraz z ofertą złożył Decyzję Starosty Średzkiego z dnia 19.11.2009 r., znak: ŚiR.7645/O/97/2009.
W związku z powyższym Zamawiający pismem NZ.341.82.2014.PS z dnia 30.07.2014 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia, czy powyższy opis wraz z załączoną decyzją oznacza, że Wykonawca przewiduje wykorzystanie Odpadu w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt. 1, 2 lub 3 Ustawy o odpadach, czy w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt 4 lub 5 Ustawy o odpadach.
W odpowiedzi Wykonawca wyjaśnił, że w jego opinii przyjęta metoda odzysku przewiduje wykorzystanie odpadów zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 4 Ustawy o odpadach.
Zamawiający stoi jednak na stanowisku, że zgodnie z przedstawionym opisem oraz Decyzją Starosty Średzkiego, Wykonawca przewiduje zastosowanie odpadu (o kodzie 19 08 05) w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt. 1, 2 lub 3 Ustawy o odpadach. Natomiast zgodnie z rozdz. IV pkt 1 SIWZ „Nie dopuszcza się wykorzystania Odpadu w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Ustawy (o odpadach)”.

Wobec powyższego oferta Wykonawca, w zakresie Decyzji Starosty Średzkiego z dnia 19.11.2009 r., znak: ŚiR.7645/O/97/2009, podlega odrzuceniu na podstawie § 66 ust. 1 pkt 2) Regulaminu – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz