Przejdź do treści głównej

Zbiorniki retencyjne oddane do użytku!

Cztery zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności powyżej 60 tysięcy m3 zostały wybudowane w Porcie Południe przy ul. Długiej we Wrocławiu. W Polsce podobny obiekt znajduje się tylko w Warszawie. Inwestycja MPWiK Wrocław za 80 mln zł jest odpowiedzią miasta na postępujące zmiany klimatu.

Adaptacja do zmian klimatu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od ponad 150 lat dostarcza mieszkańcom Wrocławia czystą i bezpieczną wodę, a także zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków. W obliczu postępujących zmian klimatycznych MPWiK zrealizowało kolejne zadanie – przy ul. Długiej 67 we Wrocławiu powstały 4 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności powyżej 60 tysięcy m3. To tyle, ile pomieści 19 basenów olimpijskich.  Każdy ze zbiorników ma pojemność ponad 15 tys. m3 i 15 m wysokości. W Porcie Południe powstała także przepompownia, stacja dezodoryzacji powietrza, stacja transformatorowa oraz sieć rurociągów i komór technicznych.

Inwestycja pełni ważną rolę podczas intensywnych opadów deszczu – umożliwia gromadzenie ścieków nadmiarowych (powstających w trakcie ulew), które będą przesyłane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” w okresie jej mniejszego obciążenia.

Adaptacja do zmian klimatu to gigantyczne wyzwanie dla wszystkich, ale szczególnie dla dużych miast jakim jest też Wrocław. Jesteśmy tego świadomi, dlatego działamy wielotorowo, m.in. inwestując w nowe zielone obszary, które już teraz zajmują aż 41% powierzchni miasta, ale nie zatrzymujemy się. Chcemy, aby 800 hektarowy teren Pól Irygacyjnych był chroniony jako rezerwat przyrody. Z drugiej strony, jak ważną inwestycją dla Wrocławia są zbiorniki retencyjne przekonamy się w okresach deszczowych. Dzięki nim jeszcze lepiej zadbamy o naszą rzekę Odrę – zapewnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Nadmiar ścieków pogody deszczowej zostanie przechwycony i przekazany siecią kanalizacyjną do zbiorników retencyjnych. Stamtąd trafią do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku, dopiero wówczas, gdy ta będzie mniej obciążona pracą. Dzięki temu zabezpieczymy Odrę przed skutkami niekontrolowanych, gwałtownych opadów deszczu.

– Działalność MPWiK Wrocław nierozerwalnie wiążę się ze środowiskiem naturalnym, które dostarcza nam najważniejszy surowiec – wodę, dlatego czujemy się odpowiedzialni za otaczającą nas przyrodę. To co wraca do natury – dzięki nam – jest najwyższej jakości. Ścieki opadowe zanim trafią do rzeki zostaną odpowiednio oczyszczone nawet podczas gwałtownych ulew. Parametry wody w Odrze na wysokości kanału wylotowego z oczyszczalni ścieków są lepsze niż na innych odcinkach rzeki. Mówiąc wprost: oddajemy Odrze oczyszczone ścieki, które są czystsze niż woda płynąca w rzece – podkreśla Witold Ziomek, Prezes MPWiK Wrocław.

Co więcej, na terenie zbiorników retencyjnych zastosowano ekologiczne rozwiązanie gospodarki obiegu zamkniętego. Do czyszczenia zbiorników wykorzystywana będzie tam deszczówka.

Inwestycja w czasie i na czasie

Prace budowlane w Porcie Południe we Wrocławiu rozpoczęły się na początku 2020 roku, sam projekt budowlany powstawał natomiast w latach 2018-2019. Pomimo niesprzyjających warunków inwestycyjnych jak: pandemia Covid-19, kryzys gospodarczy i wojna w Ukrainie, inwestycję udało się zrealizować zgodnie z harmonogramem. Zbiorniki retencyjne zostały przekazane przez Wykonawcę Inżynierię Rzeszów do użytkowania w listopadzie 2022 r. Koszt inwestycji na terenie Portu Południe to 80 mln zł netto. Co ważne, kontrakt zawarto 4 lata temu i udało się utrzymać jego wysokość na niemalże niezmiennym poziomie, choć w tym czasie sytuacja gospodarcza diametralnie się zmieniła.

Inwestycja prowadzona była w niezwykle trudnym czasie. Pandemia skutkowała brakami kadrowymi w firmach wykonawczych, niejednokrotnie inwestycje zwalniały właśnie z tego powodu. Wielu trudności przysporzyła również wojna w Ukrainie i inflacja. Wszystko to bezpośrednio wpływa na problemy z terminowymi dostawami oraz na podwyżki cen materiałów. Mimo to Inżynieria Rzeszów nie tylko utrzymała założony wcześniej kosztorys, ale również zakończyła inwestycję bez znacznych opóźnień – mówi Wojciech Stanek, wiceprezes MPWiK.

Unijne wsparcie

Zadanie „Budowa układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0013/17 pn. „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało udzielone z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie dla ww. projektu została podpisana 30 października 2017 r.

Oprócz powyższego zadania, w ramach projektu zaplanowano kilkanaście innych zadań, w tym głównie z zakresu budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wartość całego projektu to ponad 198 mln zł brutto, z czego dofinansowanie unijne to kwota 102 mln zł.

Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Zbiorniki retencyjne posadowione są na płytach fundamentowych o grubości 70 cm. Każda z nich została wylana z mieszanki betonowej. Użyto 1700 m3 betonu na jedną płytę. Oznacza to, że w przypadku każdej z płyt – specjalną mieszankę na budowę musiało dostarczyć 220 samochodów. Z kolei ilość stali potrzebnej do wykonania zbrojenia jednej płyty to ponad 220 ton. Zbiorniki zostały przykryte wyjątkowymi aluminiowymi kopułami.

Zewnętrzne ściany wykonano w innowacyjnej technologii betonu sprężonego. Sprężenie to kontrolowane naciąganie lin stalowych, które zapobiega odkształceniom i rysom powstałym na skutek obciążenia zewnętrznego. W tym przypadku chodzi o nagromadzone w zbiornikach ścieki. Wymiary każdej z tych ścian to blisko 12 m wysokości (od fundamentu do krawędzi kopuły) i 148 m.b. długości. Co więcej, każdy betonowy element płyty fundamentowej czy ściany został poddany tzw. pielęgnacji, która przeprowadzana była przez zraszanie i osłanianie powierzchni betonowych matami z geowłókniny. Jest to konieczne dla wspomagania procesu dojrzewania betonu przez kontrolę jego temperatury i wilgotności.

MPWiK zostało laureatem konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

MPWiK Wrocław zostało wyróżnione w XIV edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom za przestrzeganie przepisów prawa pracy, a w szczególności za zapewnianie stabilności zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, umożliwienie pracownikom zrzeszania się w związki zawodowe, a także za procedury przeciwdziałania naruszaniu zasad równego traktowania w zatrudnianiu i mobbingowi. O przyznanie nagrody dla pracodawcy wnioskują sami pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.

Prezes Zarządu, Witold Ziomek odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy statuetkę laureata, a od przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Piotra Dudy otrzymał certyfikat uprawniający do posługiwania się tytułem Pracodawca Przyjazny Pracownikom przez trzy lata.

Podczas uroczystości przypomniano, że: „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław certyfikat otrzymuje za prowadzony dialog społeczny, który zaowocował przeznaczeniem części środków z dodatniego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na inwestycje poprawiające warunki i bezpieczeństwo pracy, w tym umożliwiające pracownikom podnoszenie kwalifikacji, a także m.in. na wypłatę nagród czy dofinansowanie posiłków”.

W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński objął konkurs swym patronatem, odtąd nieprzerwanie odbywa się on pod honorowym patronatem urzędującego Prezydenta RP. W czternastu edycjach wyłoniono 259 laureatów.

Organizatorem konkursu jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

MPWiK z tytułem EKO Symbol 2022

Wszystkie realizowane przez MPWiK działania prowadzone są w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma nieustannie podejmujemy nowe wyzwania, a społeczną odpowiedzialność wyraża przez wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody, reagowanie na zmiany klimatyczne, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – to tylko nieliczne przykłady działań od lat prowadzonych przez wrocławskie wodociągi.

Kierunek zrównoważonego rozwoju spółka planuje zgodnie z celami przedstawionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w szczególności tymi, które dotyczą czystej wody i warunków sanitarnych, innowacyjności, infrastruktury oraz klimatu. Strategia MPWiK jest z nimi zbieżna.

Kapituła Programu Symbol dostrzegła starania MPWiK przyznając tytuł EKO Symbol 2022.

Symbol to ogólnopolski program medialny prowadzony od 11 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą”.

Program Symbol, prowadzony w oparciu o ścisłą metodologię, jest potwierdzeniem najwyższej jakości, skuteczności zarządzania i polityki zrównoważonego rozwoju. Stanowi nieocenioną pomoc w kształtowaniu pozycji konkurencyjności oraz w doskonaleniu procedur związanych z polityką jakości w mikro i makroskali. Laureaci programu to firmy i instytucje, cechujące się innowacyjnością, rozumiejące rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji.

MPWiK było również gospodarzem debaty pt.:„Ekoodpowiedzialni w dobie kryzysu – dla aplauzu czy z myślą o przyszłości”, która miała miejsce tuż przed Galą rozdania nagród. Przemysław Przybylski – Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole Bank Polska, Anna Tymoshenko – kierowniczka Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie, Henryk Drzewiecki Prezes MZGOK Sp. z o.o. w Koninie oraz Estera Zuzel, kierowniczka projektu „Akademia H2O” we wrocławskich wodociągach rozmawiali o tym, jak dużym wyzwaniem, a tym samym inwestycją jest minimalizowanie wpływu człowieka na otaczające nas środowisko. W szczególności mając na względzie informacje o przyjęciu przez Parlament Europejski, znaczącą większością głosów, Dyrektywy o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence). Nowe wymogi będą obowiązywały wszystkie duże spółki, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdach, czy nie.

W DNA wrocławskich wodociągów znajduje się nie tylko woda, ale i poczucie odpowiedzialności za bezpieczne funkcjonowanie miasta w przyszłości. To właśnie te działania zostały docenione przez Kapitułę Programu EKO Symbol 2022. Dla MPWiK to wielkie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do realizacji kolejnych ambitnych wyzwań.

Podczas spotkania wrocławskie wodociągi zachęcały do zmiany nawyków na te zdecydowanie bardziej ekologiczne, a tym samym do przyłączenia się do kampanii #PijKranówkę. Centrum Edukacji Ekologicznej przygotowało specjalną strefę, w której goście mogli skosztować kranówki, a także choć na chwilę przenieść się do Hydropolis, jedynego w Polsce centrum wiedzy o wodzie.

We Wrocławiu startuje Akademia H2O. Pierwszy tak kompleksowy program nauki o wodzie w szkołach podstawowych.

Edukacja ekologiczna już od pierwszych klas szkół podstawowych. We Wrocławiu dzieci będą się uczyć szacunku do wody i środowiska równolegle z nauką czytania, pisania i liczenia. Projekt przygotowany przez wrocławskie wodociągi właśnie wchodzi do szkół.

Akademia H2O jest odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Gwałtowne zjawiska pogodowe: okresy suszy i upałów przeplatane ulewnymi, nagłymi deszczami czy bezśnieżne zimy to od kilkunastu lat nasza codzienność. Adaptacja do zmian klimatu stała się koniecznością. Z jednej strony receptą na to są gigantyczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które podejmują miasta, ale nie mniej ważna jest nasza świadoma postawa. Edukacja ekologiczna teraz, to komfort życia dla przyszłych pokoleń.

– To ważny projekt dla Wrocławia – dla dzieci, dla rodziców, dla całych rodzin. Wrocław to nasz wspólna sprawa. Równolegle z nauką czytania, pisania i liczenia chcemy uczyć szacunku do wody i środowiska. Za parę lat zaowocuje to tym, że dla dzieci – jako dorosłych już wrocławian i wrocławianek tak samo jak naturalne będzie czytanie, oczywiste będzie oszczędzanie wody i picie kranówki. Futurolodzy przewidywali, że przyczyną wielu wojen będzie właśnie dostęp do wody. Zróbmy więc wszystko, by ten scenariusz nigdy się nie spełnił. Nie ma planety B, dlatego wspólnie musimy dbać o tę, na której żyjemy – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. 

Projekt przygotowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu skierowany jest do uczniów drugich klas szkół podstawowych i ma za zadanie oswoić ich z otaczającą przyrodą. Wpisuje się w aktualnie wyznaczone przez państwową politykę oświatową kierunki, odnoszące się do wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach oraz nastawione na rozwijanie w dzieciach postaw odpowiedzialności za środowisko.

– Każdego roku edukacja ma nowe priorytety. W tym roku jednym z najważniejszych tematów, który poruszamy we wrocławskich szkołach jest edukacja ekologiczna. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które uruchamia takie zajęcia priorytetowo. Jestem dumny z wrocławskich nauczycieli, którzy są ambasadorami naszych działań. 7 tysięcy uczniów podstawówek dostanie karty pracy z zadaniami poświęconymi wodzie. Książki zostały przygotowane w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej i angielskiej, to odpowiedź na potrzebę naszych czasów – wyjaśnia Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Założeniem projektu Akademia H2O jest wykorzystanie różnorodnych metod pracy z dziećmi. Uczniowie zobaczą filmy edukacyjne, wraz z nauczycielami wykonają doświadczenia, a w objaśnieniu trudnych zagadnień pomogą plansze edukacyjne.

– Zależy nam na kształtowaniu świadomego, ekologicznego podejścia do świata, a w szczególności do wody. Uczymy pozytywnych postaw wobec środowiska, a wiemy, że im szybciej tym lepiej. Dlatego właśnie jako pierwsi w Polsce przygotowaliśmy tak kompleksowy program wiedzy o wodzie kierowany do najmłodszych wrocławian i wrocławianek. Zaplanowaliśmy zajęcia dotyczące m.in.: oszczędzania wody, zmian klimatycznych, deszczu i retencji. Przybliżymy informacje o tym, skąd pochodzi woda dla wrocławian, a nawet jak ta wyjątkowa substancja powstała we wszechświecie. Trzymamy kciuki za wszystkich „studentów” Akademii H2O!  – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK S.A.

Wrocławskie wodociągi przygotowały autorskie scenariusze zajęć, które ułatwią nauczycielom przekazywanie wiedzy najmłodszym uczniom. Każdy „student” Akademii otrzyma własny zeszyt ćwiczeń. W samych drugich klasach szkół podstawowych we Wrocławiu uczą się dzieci z kilkudziesięciu krajów całego świata, w tym blisko 1000 dzieci z Ukrainy, dlatego karty pracy zostały przygotowane w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Wszystko po to, aby każde dziecko czuło się we Wrocławiu jak w domu. Założeniem projektu jest przeprowadzenie przez nauczyciela 14 zajęć o tematyce związanej z wodą i ekologią. Nauczyciel samodzielnie dostosowuje termin i moment przeprowadzania poszczególnych lekcji do pozostałych – związanych z podstawą programową. Nauczyciele będą rozmawiać z dziećmi o wodzie w kosmosie, suszy, deszczu, oszczędzaniu wody, piciu kranówki, zmianach klimatycznych, czyli tym co bardzo ważne dla świata.

– Będzie dużo nauki przez zabawę, ale także wspólnego świętowania. Po drodze czeka na nas Światowy Dzień Wody czy Święto Odry. Wszystko po to, by wspierać dzieci w działaniu, które może zaowocować lepszym jutrem dla naszej planety – gwarantuje Estera Zuzel, kierownik projektu w MPWiK S.A.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a materiały dydaktyczne można pobrać ze strony https://mpwik.wroc.pl/csr/edukacja/akademia-h2o/

Kolejny Gryf dla MPWiK!

Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele samorządu, biznesu, uczelni wyższych doceniła działania MPWiK Wrocław, przyznając „Dolnośląski Gryf – Nagrodę Gospodarczą”.

Za najlepszą współpracę biznesu i nauki uznano rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu z wykorzystaniem wspólnych działań badawczo-rozwojowych MPWiK i Politechniki Wrocławskiej. To projekt zakładający wykorzystanie potencjału surowcowego i energetycznego strumieni odpadowych i procesów technologicznych Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ). Efektem tych działań jest wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako surowca do produkcji wody przemysłowej, wykorzystanie odpadów organicznych do produkcji biopaliwa oraz poprawa bilansu energetycznego procesu oczyszczania ścieków.

Podczas uroczystej gali nagrodę odebrał Prezes Zarządu MPWiK Wrocław, Witold Ziomek. – To ukoronowanie naszej dziesięcioletniej pracy, bo właśnie 10 lat temu zaczęła się ta przygoda i współpraca z uczelniami przez utworzenie Centrum Nowych Technologii w MPWiK we Wrocławiu. To była pierwsza taka inicjatywa w Polsce, wtedy wydawało się, że awangardowa, ale przyniosła bardzo dobre efekty. A ten projekt, który został wymieniony, to tylko jeden z wielu przykładów projektów wspólnie realizowanych z uczelniami. Bardzo się cieszę, że możemy przełamywać stereotypy branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która według wielu jest konserwatywna, nieinnowacyjna, i w której mało się dzieje. Ogromnie dziękuję kapitule za docenienie naszych działań.

To już kolejny raz, kiedy MPWiK otrzymało statuetkę. W 2017 roku zostaliśmy okrzyknięci Pionierem Wieku Cyfrowego, a rok temu zwyciężyliśmy w kategorii Lider skutecznej transformacji.

Zapraszamy do Krakowa na Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

7-9 listopada 2022 r. Warto zarezerwować tę datę w kalendarzu. Właśnie wtedy odbędzie się w Krakowie Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące omawianej tematyki: finansowe, prawne, koncepcyjne, projektowe, techniczne i technologiczne.

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem naszych czasów. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej odpowiada na tę potrzebę. Dlatego obfitować będzie w wystąpienia przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie ram prawnych i finansowych gospodarki wodnej, uznanych naukowców i ekspertów oraz przedstawicieli firm działających w tym sektorze. Nie zabraknie także branżowych debat oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych.

Organizatorzy – Wydawnictwo Inżynieria – przewidzieli w programie praktyczne warsztaty, sesje plenarną, sesje techniczne oraz aż dwie wycieczki: na zaporę wodną w Świnnej Porębie i po zielono-niebieskiej infrastrukturze w Krakowie.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: będzie można w nim uczestniczyć bezpośrednio w Krakowie oraz online za pośrednictwem platformy AkademiaInzynieria.com.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie
https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2022/

Podczas warsztatów poruszone zostaną wątki:

 • Instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki – problemy i wzywania w świetle najnowszego orzecznictwa i postępowania prokuratury
 • Deszczówka w gminie – mapa drogowa dla organów i przedsiębiorstw
 • Kto jest odpowiedzialny za retencję w gminie? – ryzyka i zagrożenia
 • Rola i status PGW Wody Polskie (ze szczególnym uwzględnieniem opłat za usługi wodne) wobec deszczówki i retencji
 • Wody opadowe i roztopowe w procedurze ustalania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Opłata retencyjna – metodyka i procedura liczenia
 • Opłata za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – metodyka i procedura liczenia

Sesja plenarna dotyczyć będzie:

 • Zmian klimatycznych jako największego wyzwania dla gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej
 • Źródeł finansowania inwestycji w zakresie gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej
 • Aktualnego stanu i perspektyw gospodarowania wodami opadowymi w Polsce
 • Ram prawnych gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej i wyzwań wynikających z wdrożeń prawa unijnego
 • Współzależności zagadnień gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej

Tematyka sesji technicznej poświęcona ochronie przeciwpowodziowej:

 • Najciekawsze projekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • Krajowe programy ochrony przeciwpowodziowej
 • Doświadczenia europejskie i światowe w planach ochrony przeciwpowodziowej
 • Jak zwiększyć odporność przeciwpowodziową w tkance miejskiej
 • Niezinwentaryzowane upusty – jak zidentyfikować i rozwiązać problem
 • Najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – budowle hydrotechniczne, duża retencja, technologie zabezpieczeń
 • Modelowanie i cyfryzacja w ochronie przeciwpowodziowej
 • Monitoring i nowoczesne metody zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych

Tematyka sesji technicznej poświęcona gospodarowaniu wodami opadowymi:

 • Najciekawsze projekty zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z perspektywy aglomeracji i mniejszych ośrodków – stan obecny i plany rozwojowe
 • Jak zatrzymywać wodę w mieście? Zielono-niebieska infrastruktura i mała retencja odpowiedzią na zmiany klimatyczne
 • Projektowanie, monitoring i utrzymanie infrastruktury deszczowej
 • Optymalne projektowanie miejskich szlaków komunikacyjnych – ważna część procesu adaptacji do zmian klimatycznych
 • Wpływ wód opadowych na oczyszczalnie ścieków
 • Modelowanie i cyfryzacja w zrównoważonym projektowaniu

KONGRES MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA

17-18 października 2022

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

Światowa pandemia nie sprawiła, że wyzwania i zagrożenia związanie z wodną i klimatem zniknęły. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego czy ryzyko suszy.

Więcej informacji o Kongresie: https://watercity.com.pl/

Woda w kranie jest bezpieczna

Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do Państwa kranów. Woda jest bezpieczna.

Nie pobieramy wody z Odry. Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z rzek Oława dodatkowo zasilanej wodą z rzeki Nysa Kłodzka dzięki zastosowaniu kanału przerzutowego. Ujęcie wody dla Wrocławia (Czechnica) zlokalizowane jest ok. 10,5 km w górę rzeki Oława od ujścia do Odry. Zaraz za ujęciem Czechnica znajduje się jaz walcowy. Odległość od ujścia Odry oraz lokalizacja jazu uniemożliwiają cofnięcie się wody z Odry do ujęcia wody dla Wrocławia.

Cały system ujęcia wody dla Wrocławia objęty jest monitoringiem online, który z kilkudniowym wyprzedzeniem informuje nas o jakości napływającej wody. W razie zanieczyszczenia Oławy albo Nysy Kłodzkiej natychmiast odcinamy napływ wody z rzeki. Wówczas korzystamy z wody zgromadzonej w zbiorniku Czechnica i na terenach wodonośnych. Nasze rezerwy wystarczają na ok. tydzień funkcjonowania bez ujmowania wody z Oławy i Nysy Kłodzkiej. Taka procedura wdrażana jest zawsze w sytuacji, kiedy spodziewamy się napływu gorszej jakości wody, np. po ulewnych deszczach.

Stacja Uzdatniania Wody „Leśnica” korzysta z bardzo dobrej jakości wody głębinowej. Jej pokłady znajdują się na głębokości 128-134 metrów pod powierzchnią ziemi. Woda z tej stacji jest również bezpieczna i odizolowana od rzeki Odry.

Regularnych kontroli jakości dokonuje akredytowane laboratorium MPWiK, pobierając próbki wody surowej z rzeki Oławy min. 2 razy dziennie. Woda zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody.

Podczas produkcji wody każdorazowo badamy ją zgodnie z europejskim normami, wytycznymi WHO i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie wskazuje, jakie wartości i parametry musi spełniać woda, aby mogła być kierowana do sieci wodociągowej. Żadna kropla, która nie spełnia tych wyśrubowanych norm nie ma prawa opuścić zakładu produkcji wody. Rozporządzenie dostępne jest tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002294/O/D20172294.pdf

Laboratorium MPWiK podczas uzdatniania wody oznacza ok. 100 jej parametrów i wartości. Nasze badanie wykazują, że żadne normy nie zostały przekroczone. Parametry jakości wody publikowane są regularnie na naszej stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody jest regularnie kontrolowana przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (Sanepid), który dokonuje oceny jakości badanej wody i jej przydatności do spożycia. Badania Sanepidu dotyczą zarówno wody ujmowanej na ujęciu, jak i wody uzdatnionej kierowanej do mieszkańców oraz wody w sieci wodociągowej w wielu punktach na terenie miasta.

Przebadaliśmy wodę z Oławy. Jest bezpieczna

Szanowni Państwo,

nasze wyniki badań nie wykazały żadnego zanieczyszczenia na rzece Oława.

W niedzielę wieczorem zaalarmowano, że w Strzelinie w rzece Oława zauważono oleiste zanieczyszczenia. Jesteśmy w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w tej sprawie. Zgodnie z ustaleniami nie doszło do skażenia. Woda jest bezpieczna. Nasze procedury bezpieczeństwa zostały wdrożone – z ostrożności śluza do ujęcia wody po otrzymaniu zgłoszenia została zamknięta. Tym samym odcięliśmy się od rzeki Oława i chwilowo korzystaliśmy z rezerw wody zgromadzonych w zbiorniku Czechnica i na terenach wodonośnych. Taka procedura nie jest niczym wyjątkowym, wdrażana jest zawsze w sytuacji, kiedy spodziewamy się napływu gorszej jakości wody, np. po ulewnych deszczach. W tym czasie wykonaliśmy dodatkowe badania, które również nie wykazały żadnego zagrożenia. Obecnie, od wtorku (16 sierpnia) około godz. 14.00 śluza jest już otwarta i czerpiemy wodę z rzeki Oława. Kranówka jest bezpieczna.

Wrocław nie marnuje żywności

Wrocław przystąpił do Paktu Mediolańskiego, czyli paktu o miejskiej polityce żywnościowej. W tym projekcie mamy swój udział dzięki zagospodarowaniu odpadów żywieniowych na WOŚ.

Prezydent Jacek Sutryk, w imieniu Wrocławia, 20 kwietnia 2022 r. podpisał Pakt Mediolański. Należy do niego 225 miast z całego świata. O pakcie dotyczącym miejskiej polityki żywnościowej w piątek, 1 lipca 2022 r. opowiedzieli przedstawiciele miejskich instytucji.

Podpisany przez Wrocław Pakt Mediolański jest swoistą deklaracją troski o system żywnościowy miasta, a więc o wszystko co dzieje się z żywnością, od jej wyprodukowania do momentu spożycia przez człowieka.

Do grona miast-sygnatariuszy Paktu Mediolańskiego Wrocław nie wszedł z pustymi rękami, ale dużym dorobkiem. Są to zarówno projekty edukacyjne (FoodShift, BioCantreens), w tym dotyczące przeciwdziałania marnowaniu żywności (lodówki społeczne i socjalne), jak i dobre wyniki w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży (certyfikacja stołówek i kantyn szkolnych).

Dochodzi do tego systemowe wsparcie dla naukowych rozwiązań wprowadzanych do biznesu (MOZART), budowanie kapitału społecznego (największa w Polsce kampania społeczna „Wrocław nie marnuje” i działalność Społecznej Rady Gastronomii przy Prezydencie Wrocławia).

W tym projekcie mamy również swój udział. Podczas konferencji dyrektor Centrum Technologii i Inwestycji Tomasz Konieczny opowiedział o naszym pilotażowym programie we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie zagospodarowujemy resztki jedzenia pochodzące ze szkolnych stołówek i wytwarzamy z nich biogaz. Między innymi dzięki temu przyczyniamy się do zeroemisyjności oczyszczalni.

II WODNY OKRĄGŁY STÓŁ 2022

Miasto odpowiedzialne za wodę

Wydarzenie z transmisją online.
Streaming będzie dostępny po darmowej rejestracji na www.live.oees.pl

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

22 czerwca 2022 o godz. 11.00, w przestrzeni wrocławskiej Concordii Design HUB, po raz drugi odbędzie się spotkanie ekspertów specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. Tegoroczne obrady będą obejmowały 3 następujące po sobie tematyczne sesje:

1. Skuteczna retencja wód
2. Redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych
3. Polityka wodna miast

Wśród wspomnianych specjalistów znajdują się osoby, które przygotowywały Raport oraz Alerty Wodne, opracowywane przez think tank Open Eyes Economy. Publikacje te wnikliwe przedstawiają analizę sytuacji hydrologicznej w Polsce. Można je znaleźć na stronie https://oees.pl/water-lab/

Dyskusję będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy streamingowej, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://live.oees.pl/

Wydarzenie odbywa się w ramach przygotowań do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia 2022 zaplanowanego na 17-18 października 2022 roku we Wrocławiu – https://watercity.com.pl/

Kranówka oficjalną wodą Półmaratonu

W sobotnim biegu wystartuje ponad 12 000 osób z 32 krajów. My też tam będziemy.

Wieczorny półmaraton powraca po trzech latach przerwy. Ulicami Wrocławia pobiegnie w sobotę ponad 12 tysięcy osób. Start i meta na Stadionie Olimpijskim, początek o 21:30.

Na trasie półmaratonu zawodnikom pomagać będzie nasza Spółka, która dostarczy najlepszy napój do ugaszenia pragnienia. #PijKranówkę po raz pierwszy jest oficjalną wodą wrocławskiego półmaratonu (więcej o tym na naszym kanale YT…).  Woda bogata w niezbędne dla organizmu minerały i składniki, takie jak sód, potas, magnez i wapń pomoże każdemu dobiec do mety. Na trasie umiejscowione będą 3 punkty nawadniające (Ślężna od Swobodnej, Kazimierza Wielkiego/Szewska, Wybrzeże Wyspiańskiego), gdzie dostępna będzie woda z hydrantów, a na mecie, na finiszujących czekać będą dwa beczkowozy wraz z maratońskimi nalewakami do wody.

W tym roku malownicza trasa będzie urozmaicona specjalnie przygotowanymi iluminacjami i muzyczno-artystycznymi atrakcjami. Uczestnicy przebiegną ze Stadionu Olimpijskiego, na którym zapłonie olimpijski znicz, m.in. przez Most Grunwaldzki, Ostrów Tumski, Halę Stulecia (trasa biegnie przez środek obiektu), Pergolę (wraz ze specjalnym pokazem Fontanny Multimedialnej). Biegaczom i biegaczkom będzie towarzyszyć rockowa muzyka, słyszana w siedmiu punktach na trasie biegu.

Dystans półmaratonu to 21,0975 km. Nagrodą za jego przebiegnięcie jest medal z krasnalem i fluorescencyjnym zdobieniem. Najszybszej trójce pamiątkowe krążki na szyjach zawieszą dolnośląscy olimpijczycy.

MPWiK Wrocław Pracodawcą Jutra 2021

Rozwój pracownika w MPWiK Wrocław jest niezwykle istotny, a dowodem na to jest nagroda przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP, jako instytucja państwowa, zajmuje się wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju, realizuje projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, państwa i innych funduszy międzynarodowych, a także publikuje edukacyjne raporty dotyczące gospodarki oraz prowadzenia działalności.

PARP nagrodziła nasz projekt strategiczny „Doskonalenie Przywództwa” w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konkurs „Pracodawca Jutra” wyróżnia i promuje przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne i rozwojowe pracowników.

Do konkursu zgłosiliśmy nasz projekt strategiczny „Doskonalenie przywództwa”, który składał się z następujących zadań :

 1. Profile kompetencyjne kadry menedżerskiej oraz mistrzów
 2. Badanie 360 stopni
 3. Projekt rozwojowy „Mistrzowskie Przywództwo” kierowany do mistrzów
 4. Projekt rozwojowy „Angażujące Przywództwo” kierowany do korpusu menadżerskiego

Kapituła konkursu nagrodziła na uroczystej gali laureatów konkursu wybranych spośród 90 zgłoszonych inicjatyw.

Nasza firma jako jedyna uzyskała aż dwie nagrody:

 • nagrodę główną w segmencie średnich i dużych przedsiębiorstw w kategorii „Rozwój pracownika”
 • nagrodę branżową w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

„Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to MPWiK Wrocław powinno otrzymać tę nagrodę!” – usłyszeliśmy od przedstawicieli kapituły konkursu podczas odbierania nagrody.

Takie słowa cieszą niezmiernie. Dziękujemy więc za uczestnictwo w „Doskonaleniu Przywództwa” wszystkim zaangażowanym w projekt pracownikom oraz firmom, z którymi współpracowaliśmy: Nowym Motywacjom, Profesowi oraz IBD Business School.

Dziękujemy też za wszelkie miłe słowa, które docierały do nas w trakcie realizacji projektu – zrobiliśmy kawał dobrej roboty i stworzyliśmy coś wyjątkowego – program rozwojowy uszyty pod naszą firmę i jej potrzeby, a jednocześnie na tyle kompleksowy, że został doceniony przez PARP jako pomoc w podnoszeniu kompetencji uniwersalnych na rynku pracy.

Dziękujemy za świetne pomysły osobom odpowiedzialnym za organizację tych szkoleń. Bez ich zaangażowania, elastyczności oraz otwartości na potrzeby pracowników nie byłoby to możliwe.

Więcej tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/81526:pracodawca-jutra-wyloniono-laureatow-6-edycji-konkursu

Miasteczko #PijKranówkę na „Europie na Widelcu”

Woda i jedzenie to produkty, które marnujemy najczęściej. Wystarczą małe kroki, aby zmienić codziennie nawyki. Dlatego też wrocławska kranówka została oficjalną wodą „Europy na Widelcu”, by przybliżyć jej uczestniczkom i uczestnikom filozofię less waste i pokazać jak małymi krokami można włączyć się w oszczędzanie wody. Goście kulinarnego festiwalu, w samym sercu Wrocławia, mogli skorzystać z wielu atrakcji w Miasteczku #PijKranówkę:

 • Strefa Nawadniania – w barze wodnym można było spróbować wody w aż 4 smakach. Wrocławianie i wrocławianki mogli się przekonać, się, że nasza kranówka jest pyszna i bogata w ważne dla organizmu składniki mineralne.
 • Strefa Ekosmaków – tutaj gotowaliśmy wspólnie z najmłodszymi uczestniczkami i uczestnikami „MasterChefa” przyrządzając zdrowe i smaczne posiłki!
 • Strefa CEE Hydropolis – przygotowaliśmy pokazy doświadczeń związanych z wodą, a także warsztaty #LessWaste, gdzie powstawały m.in. fantastyczne kolorowe łapacze snów i maskotki. Do udziału w warsztatach dekorowania płóciennych, wielorazowych toreb na zakupy i przesadzaniu sadzonek przypraw kolejki chętnych nie miały końca.
 • Strefa Relaksu – nasi goście mogli spróbować swoich sił w sportach wodnych oraz nietypowych grach np. water pongu! Na torze do skimboardingu, czyli ślizgania się na specjalnych deskach po cienkiej warstwie wody emocje sięgały zenitu.

 

Nasze Miasteczko „PijKranówkę”  odwiedziły tłumy gości a jak było, zobaczycie na naszym facebooku: https://www.facebook.com/mpwik

Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości

Na Politechnice Wrocławskiej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Podpisano umowę powołującą MAKROKLASTER – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym.

Na Politechnice Wrocławskiej miało miejsce wydarzenie o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności. 1 czerwca 2022 r. podpisano umowę powołującą MAKROKLASTER – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym. Inicjatywa ta jest wspólnym przedsięwzięciem Politechniki Wrocławskiej oraz Województwa Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia i Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Do udziału   zostały zaproszone jednostki administracyjne sektora publicznego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, agencje, organizacje non-profit, które zajmują się kreowaniem, rozwojem oraz poprawą szeroko rozumianego Bezpieczeństwa Publicznego.

Partnerzy-Założyciele MAKROKLASTRA to instytucje angażujące się w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych oraz multi-dyscyplinarnych technologii, a także w realizację wspólnych projektów B+R i projektów wdrożeniowych. W projekcie weźmie udział między innymi MPWiK Wrocław.

Największym wyzwaniem, przed którym stają Partnerzy-Założyciele jest identyfikowanie obszarów i potrzeb Bezpieczeństwa Publicznego, które wymagają rozwoju technologicznego. Współpraca zakłada inicjowanie, aplikowanie i realizację projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych czy edukacyjnych.

Głównymi obszarami tematycznymi, w których mają być realizowane projekty są:

 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo środowiska naturalnego
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo techniczno-infrastrukturalne

– Wrocławskie MPWiK to Spółka świadoma tego, że konieczne jest ciągłe doskonalenie, rozwój i szukanie nowych rozwiązań. Stawiamy na nowe technologie, które są elementem tzw. inteligentnych miast. Tym samym z dumą tworzymy gospodarczą i społeczną przyszłość regionu. MPWiK Wrocław to przykład harmonijnego połączenia tradycji z dynamicznym rozwojem, którego motorem jest obecnie cyfrowa transformacja. Ta znowu nierozłącznie wiąże się z pełną świadomością idących za nią konsekwencji. Skoro mówimy o gospodarce przyszłości, to musimy być też nastawieni na zapewnienie cyberbezpieczeństwa nie tylko sobie, ale przede wszystkim swoim klientom. I choć dzisiaj nowoczesna technologia jest nieodzownym elementem działalności wodociągów, to zawsze numerem jeden będzie człowiek. Gospodarka przyszłości to równowaga – to zrównoważony rozwój, wsłuchiwanie się w potrzeby społeczności i środowiska naturalnego, to też świadomość i odpowiedzialność za swoje działania. Właśnie takie nastawienie jest wpisane w DNA Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu – mówi Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK.

To oczywiste, że MPWiK Wrocław podejmuje współpracę w temacie, który jest ściśle związany z komfortem i bezpieczeństwem społecznym. Od ponad 150 lat nasza Spółka zapewnia niezawodne dostawy wysokiej jakości wody oraz usługę odbioru ścieków. Dbamy o zrównoważony rozwój, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie miasta w przyszłości.

– Wrocław nie jest i nigdy nie był miastem skończonym. Ale może być miastem wymarzonym. Bądźmy bliżej siebie – także dzięki technologii – lecz nie zapominajmy o tym, że nowe rozwiązania to także nowe wyzwania, z którymi musimy i z którymi chcemy się zmierzyć. Słowem kluczem staje się „bezpieczeństwo”. Bezpieczeństwo przesyłu danych, bezpieczeństwo dostępu do źródeł energii, ale także bezpieczeństwo przy dostarczaniu do mieszkań i domów wody, czy choćby w transporcie miejskimpodkreśla Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia.

Dyrektor Piotr Słomianny reprezentował MPWiK Wrocław podczas środowego wydarzenia.

Partnerzy-Założyciele:

 • Atlas Ward Polska Sp. z o.o.
 • Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
 • Cryptomage S.A.
 • Dynacon Sp. z o.o.
 • Gmina – Miasto Wrocław
 • Gmina – Miasto Jelenia Góra
 • Gmina Legnica
 • Gmina – Miasto Wałbrzych,
 • IBM Polska Sp. z o.o.
 • IDENTT Sp. z o. o.
 • IMNS Polska Sp. z o.o
 • Impel S.A.
 • InSeqr Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A
 • LTB Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Politechnika Wrocławska
 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • TestArmy Group S.A.
 • Województwo Dolnośląskie
 • Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Wrocławianie piją kranówkę

Co czwarty mieszkaniec Wrocławia pije kranówkę codziennie, kolejne 35% deklaruje, że sięga po nią kilka razy w tygodniu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Co przemawia za takim wyborem?

Kranówka we Wrocławiu pochodzi z rzek Nyska Kłodzka i Oława, które swoje źródła mają w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Wrocławianie piją więc górską wodę. Zanim jednak trafi ona do kranów mieszkańców, jest oczyszczana w dwóch Zakładach Produkcji Wody – „Mokry Dwór” i „Na Grobli”. Uzdatnianie wody uwzględnia oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Woda w obu zakładach jest czyszczona przez nowoczesne filtry piaskowe i węglowe oraz poddawana ozonowaniu i dezynfekcji.

– Nasze MPWiK produkuje wodę najwyżej jakości, dlatego sam wybieram kranówkę i zachęcam do tego wrocławian i wrocławianki. Ekologiczne zmiany zaczęliśmy od siebie – od Urzędu, jednostek miejskich, szkół czy przedszkoli, gdzie już pożegnaliśmy wodę w plastikowych opakowaniach. W przestrzeni publicznej natomiast znów częstujemy wodą ze zdrojów ulicznych. Bardzo mnie cieszy, że coraz więcej mieszkańców i mieszkanek sięga po wodę, którą ma w kranie i tym samym dba o swoje finanse i środowisko – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Dlaczego warto pić kranówkę? To przede wszystkim oszczędność. Woda z sieci wodociągowej jest dużo tańsza niż woda butelkowana. Za litr kranówki zapłacimy mniej niż jeden grosz, tymczasem w sklepie ta sama pojemność kosztuje ok. 1,5 zł. Jeśli codziennie będziemy pić kranówkę zamiast wody butelkowanej, to w skali roku możemy zaoszczędzić ponad 1000 zł. Jednocześnie nie zanieczyścimy środowiska dodatkowymi 19 kg plastiku. Woda z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zawiera cenne minerały jak wapń, magnez, sód czy potas. To pierwiastki, które mają duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Na stronie www.pijkranowke.pl znajduje się kalkulator oszczędności, gdzie każdy indywidualnie może sprawdzić ile zaoszczędzi, wybierając kranówkę. Znajdziemy tam też odpowiedzi na popularne pytania: co z kamieniem w wodzie? po co chlor? czy należy stosować filtry do wody?

MPWiK od trzech lat prowadzi akcję edukacyjną #PijKranówkę. Te działania dostrzegła prawie połowa mieszkańców Wrocławia. Co czwarty mieszkaniec Wrocławia wybiera codziennie kranówkę zamiast wody butelkowanej, natomiast ok. 35% wrocławian pije kranówkę kilka razy w tygodniu. Tylko 0,3% zadeklarowało, że nie pije wody z kranu.

– Ponad 60% wrocławianek i wrocławian jest zdania, że jakość wody kranowej jest bardzo dobra lub dobra. Jest to wynik bardzo ciężkiej pracy wszystkich pracowników wodociągów, którzy 365 dni w roku, 24 godziny na dobę dbają o to, żeby mieli Państwo świeżą wodę w kranie. I wiemy, że mieszkańcy to zauważają, ponieważ ponad połowa z nich uważa, że woda w kranie poprawiła się w porównaniu do okresu sprzed 5 lat – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Wzorem lat ubiegłych w tym roku akcja #PijKranówkę będzie prowadzona podczas wielu miejskich wydarzeń – kulturalnych, sportowych czy społecznych. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, kranówki można także napić się ze zdrojów ulicznych znajdujących się w strategicznych punktach Wrocławia, jak plac Solny, park Tołpy czy plac Dominikański.

Konkurs filmowy #PijKranówkę - rozstrzygnięty

Z okazji Światowego Dnia Wody zapraszamy do udziału w konkursie na dwuminutowy film reklamujący wrocławską wodę z kranu!

Kamera! Akcja!

Pyszna, zdrowa, zimna woda – na samą myśl czujesz chłodne orzeźwienie! Tak, to ona – to nasza KRANÓWKA!

To wyjątkowo wdzięczna bohaterka dobrej reklamy.

Z okazji Światowego Dnia Wody zapraszamy do udziału w konkursie na dwuminutowy film reklamujący wrocławską wodę z kranu!

Zapraszamy filmowców w każdym wieku – od przedszkola do klubu seniora! Stań się reżyserem i zawalcz o atrakcyjne nagrody dla siebie i swoich aktorów.

Do wygrania m.in. zwiedzanie centrum wiedzy o wodzie Hydropolis w towarzystwie gościa specjalnego. ?

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegóły w regulaminie:

Regulamin konkursu #PijKranówkę – ŚDW 2022

FORMULARZ zgody rodzicielskiej

#PijKranówkę

Komisja konkursowa za najlepszy film uznała produkcję dzieci z klasy 2A Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu: https://youtu.be/28xCcI3j4JY

Gratulujemy!

Światowy Dzień Wody bez plastiku

Coraz więcej mówi się o szkodliwości plastiku nie tylko dla środowiska, ale także dla wody w nim przechowywanej. MPWiK Wrocław włączając się w tę dyskusję, zaprasza na nietypową wymianę. Z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego 22 marca pierwszych tysiąc osób, które przyniosą na pl. Solny pięć plastikowych opakowań po napojach w zamian otrzymają tritanową butelkę.

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Co roku na całym świecie obchodzone jest 22 marca.
– Ideą tego święta jest podkreślenie znaczenia roli wody nie tylko w życiu codziennym, ale także jej wpływie na kondycję gospodarczą i społeczną państw. Misją naszego przedsiębiorstwa jest oczywiście dostarczanie wody mieszkańcom, instytucjom i firmom, bo jednocześnie dzięki temu możliwy jest rozwój miasta. Bez wody nie byłoby życia ani we Wrocławiu, ani gdziekolwiek indziej – mówi Witold Ziomek, prezes Zarządu MPWiK we Wrocławiu.
W tym roku Światowy Dzień Wody przebiega pod hasłem „Woda gruntowa – uczynić niewidzialne widzialnym”. Większość wody słodkiej na świecie znajduje się pod ziemią. W miarę nasilania się zmian klimatu stan wód gruntowych będzie coraz uboższy. To tylko jeden z problemów. Drugim jest ogromne i wciąż rosnące zanieczyszczenie środowiska plastikiem. W zależności od rodzaju tworzywa sztuczne rozkładają się nawet do 1000 lat, jednocześnie doprowadzając do degradacji tereny, w tym gleby.
– Każdy z nas może dołożyć małą cegiełkę, by ograniczyć używanie plastiku. Jednym z najprostszych sposobów jest wybór kranówki. Jeśli codziennie podstawimy szklankę pod domowy kran zamiast kupować wodę butelkowaną, to w skali roku możemy zaoszczędzić środowisku nawet 19 kg plastiku. To są obliczenia przy założeniu, że codziennie pijemy 1,5 litra wody – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK Wrocław.
MPWiK Wrocław zachęca mieszkańców do picia kranówki, dlatego 22 marca, w Światowym Dniu Wody zaprasza na pl. Solny, gdzie od godz. 13.00 można będzie wymienić pięć plastikowych opakowań po napojach na tritanową butelkę.
Tritan to bezpieczne tworzywo sztuczne, które może być stosowane w kontakcie z żywnością i napojami. Jest całkowicie wolny od szkodliwego bisfenolu (BPA i BPS) często obecnego w innych rodzajach plastiku. Używając butelek tritanowych, mamy pewność, że żadne szkodliwe substancje nie przedostają się do wody, którą pijemy. MPWiK będzie miało do przekazania mieszkańcom 1000 butelek.
Plastikowe opakowania po napojach, które przyniosą mieszkańcy, zostaną odebrane przez Ekosystem i przekazane do recyklingu. Pojawią się także namioty edukacyjne, w których dowiemy się jak prawidłowo segregować śmieci, zmieniając tym samym swoje nawyki na bardziej ekologiczne.
– Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów sprawia, że większość wytwarzanych odpadów komunalnych można przetworzyć, uzyskać z nich surowce wtórne. Tak też jest w przypadku plastikowych butelek. Pamiętajmy jednak, że ilość plastiku i mikroplastiku w naszym środowisku jest zatrważająca. Szacuje się, że w przeliczeniu na masę, do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Dlatego też zachęcamy, aby rezygnować z tworzenia zbędnych odpadów, a takimi na pewno są butelki PET oraz inne jednorazowe opakowania – mówi Bartosz Małysa, prezes Zarządu Ekosystemu.
Mieszkańcy będą mogli sami przekonać się o jakości wody dostarczanej przez MPWiK. Na pl. Solnym stanie beczkowóz z wodą do picia. Serwowana będzie kranówka z różnymi dodatkami (cytryna, mięta, ogórek) oraz gorąca herbata. Wrocławskie MPWiK produkuje wodę najwyższej jakości, sprawdzaną na wszystkich etapach produkcji, a także w wielu punktach już na terenie miasta. Ta woda spełnia najwyższe normy, a także standardy europejskie i wytyczne WHO. A potwierdzeniem tych słów jest praca laboratorium wrocławskich wodociągów, które w ciągu roku bada ponad 10 000 prób wody i wykonuje blisko 100 000 analiz.
Dodatkowo na pl. Solnym będą czekać również edukatorzy Hydropolis, którzy zaprezentują eksperymenty związane z wodą.
W Hydropolis z kolei świętowanie rozpoczęło się już w weekend poprzedzający Światowy Dzień Wody. Swoją premierę miała edukacyjna aplikacji mobilna Planet Stories AR. Dzięki niej zwiedzający dowiedzą się czym jest immersja i jaki ma wpływ na nasze życie. Do 22 marca na gości czekają pokazy doświadczeń przygotowane przez edukatorów i edukatorki, maskotki centrum – charyzmatyczna Ośmiornica oraz sympatyczny Rekin oraz bar wodny serwujący kranówkę w wielu odsłonach.
Od 23 marca również w Hydropolis zobaczymy prace Tomasza Pietrzyka, fotoreportera Gazety Wyborczej. Wystawa zdjęć z cyklu PH2OTO pokażę Odrę od jej nieodkrytej dla wielu strony. To nieoczywiste momenty, które artysta uczynił widzialnymi, podczas podróży kajakiem po Odrze – od Wrocławia do Zalewu Szczecińskiego.

Weź udział w pierwszym hackathonie Wrocławia oraz MPWiK dot. wyzwań związanych z wodą!

Zapraszamy programistów, analityków, naukowców i wszystkie inne kreatywne osoby do udziału w Wrocław Smart Water Hackathon:

 

Przeanalizuj dane i opracuj projekt w jednym z 3 obszarów tematycznych dot. wykorzystania wody. Na zwycięzców czeka pula nagród 15 000 zł oraz możliwość nawiązania kontaktu z Miastem i MPWiK.
Wrocław Smart Water Hackathon to:
 • elastyczna formuła (hybrydowo lub 100% online),
 • ciekawa i ważna tematyka mająca realne zastosowanie,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia przy wsparciu Mentorów,
 • mnóstwo dobrej zabawy, nagrody i wiele więcej!
Część online odbywa się w dn.1-8.03 oraz finał 8.03 we Wrocławiu/online
Zarejestruj się już teraz (indywidualnie lub w zespole do 6 osób) na https://bit.ly/3M0aZWw

Ferie zimowe w Hydropolis

Stworzyli własny wulkan, zasadzili las w słoiku, wiedzą skąd wzięła się woda na ziemi i jak ją szanować, by wystarczyła dla następnych pokoleń – między innymi z takimi wiadomościami uczestnicy półkolonii w Hydropolis kończą pierwszy tydzień zimowych ferii.

Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis po raz kolejny w czasie wolnym od szkoły przygotowało atrakcje dla najmłodszych.

Dzieciaki bardzo chętnie uczą się o tym, jak mogą ocalić świat, jak być eko. Eksperymentują w naszych laboratoriach, odkrywają mieszkańców morskich głębin i wiedzą już, że pijemy tę samą wodę, którą kiedyś piły dinozaury. Wiedzą jak tę wodę szanować, jak o nią dbać, by jej nie zabrakło – zresztą takie rzeczy dzieją się tu u nas, w Hydropolis codziennie. Zajrzyjcie do nas nie tylko w ferie – zachęca Marcin Garcarz – wiceprezes MPWIK, właściciel Hydropolis.

Młodzi uczestnicy półkolonii, w laboratoriach Hydropolis, poznali także tajniki iluzji, brali udział w doświadczeniach, które oszukują ludzkie zmysły. Wychodzą również z dużą dawką wiedzy na temat wody w naszym otoczeniu.

Wiem na przykład, że w ciele mężczyzny jest więcej wody niż w ciele kobiety! – A ja wiem, że człowiek może bez wody wytrzymać tylko tydzień, a jak jest dookoła 50 stopni Celsjusza to tylko dwa dni! – mówią nam młode uczestniczki zimowych zajęć, Magda i Stefania.

Pierwszy turnus półkolonii dobiega końca, drugi startuje już w najbliższy poniedziałek. Mimo że za oknem zima, edukatorzy i edukatorki z Hydropolis już rozpoczynają prace nad letnią ofertą półkolonii.

Specjaliści podkreślają, że nauka przez zabawę to najlepsza forma zdobywania wiedzy. W Hydropolis rodzice oraz ich pociechy mogą liczyć na interaktywną i multimedialną rozrywkę z audioprzewodnikiem wśród dziesiątek eksponatów.

Szkoły, przedszkola i grupy zorganizowane mogą zwiedzić Hydropolis z przewodnikiem oraz wziąć udział w organizowanych warsztatach.

Hydropolis czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 (ostatnie wejście o 17:00) oraz w weekendy od 10.00 do 20.00 (ostatnie wejście o 19.00).

Więcej informacji na stronie www.hydropolis.pl

Turystyczny Oscar dla Hydropolis!

Wrocławskie centrum wiedzy o wodzie Hydropolis otrzymało tytuł najlepszego produktu turystycznego 2021 roku. Złoty Certyfikat wręczany przez Polską Organizację Turystyczną to najważniejsza nagroda w polskiej branży turystycznej, przyznawana za wkład w rozwój tego sektora usług w kraju.

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” organizowany przez Polską Organizację Turystyczną ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów miejsc w Polsce, a także ich popularyzację. Tegoroczne wyróżnienie trafiło do Hydropolis – jedynego w Polsce centrum wiedzy o wodzie i jednego z nielicznych tego typu miejsc na świecie. Wrocławska atrakcja w grudniu będzie świętować swoje 6. urodziny. Do tej pory miejsce odwiedziło ponad 1,5 mln zwiedzających.

Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to jak Oscar w branży filmowej. Nie ma większego wyróżnienia w polskiej turystyce. Jesteśmy dumni tym bardziej, że nagroda trafiła do nas w niezwykle trudnym czasie pandemii. To pokazuje, jak silną marką jest Hydropolis – zaznacza Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK.

W październiku tego roku wrocławskie centrum wiedzy o wodzie zostało uznane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną za „turystyczną gwiazdę regionu”. To stało się przepustką do ubiegania się o kolejną nagrodę, ponieważ Złote Certyfikaty POT przyznawane są atrakcjom turystycznym, które wcześniej zostały docenione na szczeblu regionalnym.

Dziękujemy Kapitule Konkursowej za to szczególne wyróżnienie, które z pewnością doda nam energii do dalszej pracy. Szczególnie, że nagrodą dla zdobywcy Złotego Certyfikatu jest kampania promocyjna o wartości nie niższej niż 150 tys. złotych, którą zorganizuje Polska Organizacja Turystyczna. Bardzo dziękuję całemu zespołowi Hydropolis. To właśnie ci wspaniali ludzie tworzą to miejsce, a ich pasja i zaangażowanie zaprowadziły nas dokładnie tam, gdzie jesteśmy – mówi Wiola Samborska, dyrektorka CEE Hydropolis.

Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej jest prowadzony od ponad 18 lat i stał się już tradycją. Co roku laureatami zostają nowe produkty turystyczne, a poziom konkursu rośnie z każdą edycją. Dotychczas zdobywcami Złotego Certyfikatu byli m.in: Łódzka Manufaktura, Festiwal Przystanek Woodstock, Kopalnia Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku, Żywe Muzeum Piernika w Toruniu czy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Seniorze #PijKranówkę

Wybór kranówki to same korzyści – dla zdrowia, dla domowego budżetu i dla planety!

Kampanię #PijKranówkę prowadzimy już od kilku lat. Działania informacyjno-promocyjne są bardzo zróżnicowane, ponieważ staramy się dotrzeć z naszym przesłaniem do każdej grupy społecznej. Po wrocławskich szynach jeżdżą „wodne tramwaje”, współpracujemy z MPK włączając w działania kierujących komunikacją miejską. Również grono naszych ambasadorów i ambasadorek powiększyło się o zespoły profesjonalnych sportowców: piłkarzy, koszykarzy, siatkarzy, żużlowców, a także juniorów różnych dyscyplin. Nasi mali studenci – przedszkolaki i dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych dzielnie uczestniczą w Akademii Przyjaciół Wody, która rozbudzając dziecięcą ciekawość, poszerza świadomość ekologiczną i jednocześnie odczarowuje wodę z kranu.

Nasze charakterystyczne bary wodne i beczkowozy, po przerwie spowodowanej pandemią, ponownie wyruszyły w miasto i są dostępne podczas najważniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Teraz przyszedł czas, aby skierować przesłanie i kampanię #PijKranówkę w stronę seniorów. W niedzielę, 14 listopada seniorzy obchodzili swoje święto, a my przygotowaliśmy dla nich mały prezent – film zachęcający do picia wody z kranu, a tym samym budowania ekologicznych postaw.

Rozpoczynamy współpracę z wrocławskimi instytucjami, które zajmują się organizowaniem zajęć dla seniorów. Mamy nadzieje, że ukryte przesłanie zachęci do picia kranówki oraz odmieni utarte dotąd nawyki na bardziej ekologiczne z mniejszą ilością plastiku.

Wznieśmy toast wrocławską kranówką za naszych seniorów! ?

Digital Excellence Awards dla MPWiK!

Zostaliśmy laureatem konkursu Digital Excellence Awards w Enviromental & Social Impact. To uhonorowanie naszej wieloletniej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Gala Digital Excellence Awards to wyjątkowy wieczór, podczas którego co roku wyróżnia się najlepszych liderów przemian cyfrowych, przyznając tytuły Digital Excellence of the Year.

MPWiK zostało laureatem konkursu w tegorocznej edycji Environmental & Social Impact. O wyróżnienie ubiegały się projekty realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dbające o środowisko.

Od lat prowadzimy program obniżania strat wody w miejskiej sieci wodociągowej – aż do całkowitego ich wyeliminowania. Ilość wody zaoszczędzonej w wyniku wdrożenia programu wyniosła dotychczas 1,7 mln metrów sześciennych.

Zwycięzcę ogłosił Maciej Kawecki, prorektor w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.  W imieniu MPWiK gratulacje wirtualnie odebrali Piotr Słomianny, Dyrektor Finansów i Grzegorz Karlik, menedżer Zakładu Eksploatacji Sieci.

Hydropolis i Dolny Śląsk na EXPO 2020

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęła się Wystawa Światowa EXPO. Hydropolis jest jednym ze skarbów Dolnego Śląska, które zostaną zaprezentowane w Dubaju.

EXPO to największe światowe wystawy organizowane cyklicznie, ukazujące dorobek kulturowy, naukowy i techniczny narodów i społeczeństw. W Dubaju prezentuje się  dwieście państw i organizacji. Swój pawilon ma także Polska.

Dolny Śląsk w trakcie Wystawy Światowej EXPO 2020 zaprezentuje swój ogromny potencjał gospodarczy i turystyczny. To doskonała okazja do nawiązania kontaktów handlowych, biznesowych, promowania regionalnych produktów oraz zaprezentowania światu walorów naszego pięknego regionu – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Śląsk jest częścią pawilonu polskiego, który został wyróżniony przez dziennik The National, jako jeden z 17 najciekawszych na EXPO 2020 w Dubaju. Prezentacja regionu w terminie 2-8 grudnia obejmuje Dzień Polski, który zaplanowano na 7 grudnia. Przedstawiciele Dolnego Śląska będą rozmawiać o zrównoważonej gospodarce wodnej i minimalizowaniu strat wody przez rozwiązania obiegu zamkniętego.

Na wystawie Dolnego Śląska odwiedzający znajdą takie eksponaty jak Ogień z wody, instalację Deszcz oraz trzy filiżanki, które symbolizują najważniejsze nurty gospodarcze w regionie – ceramikę, miedź i kryształ. Dolny Śląsk będzie miał również wyjątkowego reprezentanta – słynnego Krasnala Życzliwka, tym razem w szczególnej postaci – rzeźby wykonanej z przeźroczystego akrylu imitującego wodę.

Wierzę, że nasza wspólna ekspozycja zdoła zachęcić gości EXPO do odwiedzenia Wrocławia – miasta nowoczesnego, przedsiębiorczego i niezwykle otwartego na ludzi i nowe technologie. To tematy bliskie mieszkańcom Dubaju i obecnym w nim firmom zajmującym się nowymi technologiami – mówi Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

Udział w EXPO to szansa na promocję regionu, Wrocławia i lokalnych atrakcji turystycznych.

– Pandemia utrudniła działania na rynkach zagranicznych, teraz, przy okazji nowego otwarcia, intensyfikujemy działania służące zaproszeniu turystów z krajów arabskich do naszego miasta i regionu. Byliśmy obecni podczas targów turystycznych w Dubaju w maju 2021, udział Wrocławia w EXPO to kolejna „cegiełka” w budowaniu wizerunku miasta w regionie świata o dużym potencjale – dodaje Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.

Ponadto w trakcie wystawy zwiedzający przeniosą się do Dolnego Śląska, Wrocławia oraz centrum wiedzy o wodzie Hydropolis – zarówno w strefie VR, jak i na żywo przez wirtualny portal Wrocław-Dubaj.

MPWiK Wrocław i Hydropolis jako autorytety w dziedzinie edukacji ekologicznej i edukacji wodnej na Wystawie Światowej EXPO mocno zwrócą uwagę na kwestię zmian klimatycznych, które mają silny wpływ na wciąż malejące zasoby wody. Taka jest nasza rola, niezależnie od miejsca na Ziemi. Cieszymy się, że na tak prestiżowym wydarzeniu, jakim jest EXPO, zaprezentujemy nasze jedyne w Polsce i jedno z nielicznych na świecie centrum wiedzy o wodzie – podkreśla Witold Ziomek, Prezes MPWiK Wrocław.

Ostatni rok to trudny czas dla całej gospodarki, w tym turystyki. Obecność Dolnego Śląska na prestiżowej Wystawie Światowej EXPO 2020 daje możliwość promowania regionu. Ekspozycja wyposażona w nowe technologie będzie wizytówką dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego Dolnego Śląska. Organizatorzy przewidują 18 mln odwiedzających z całego świata, którzy będą gościć na Wystawie Światowej EXPO. To niepowtarzalna okazja, by przedstawić im walory naszej rodzimej gospodarki, turystyki i biznesu.

– Potwierdzamy siłę naszego hasła – Wszystko zaczyna się od wody. W każde istnienie na ziemi wdrukowana jest woda, bez niej nie ma nic. Główny eksponat wystawy Hydropolis to drukarka wodna inspirowana naturą – metafora deszczu zasilającego świat wodą, w którym rodzi się życie. – zaznacza Marcin Garcarz, Wiceprezes MPWiK Wrocław.

Ale woda to nie tylko substancja płynna. Prezentowane eksponaty ukazują wszystkie stany skupienia wody. Ekran parowy, który umieszczony będzie w wejściu do Strefy Wystawy Czasowej, ma za zadanie symbolicznie przenieść w czasie i miejscu zwiedzających, aby poczuli atmosferę Dolnego Śląska. Kurtyna z rozbitych cząsteczek wody służy za półprzeźroczysty ekran. Natomiast świecące siedziska w kształcie kry to nawiązanie do polskiej, mroźnej zimy i pływających kawałków lodu po rzekach.

Obszarem w sposób wyjątkowy prezentującym piękno natury Dolnego Śląska są Stawy Milickie – bioróżnorodne, bogate w liczne gatunki zwierząt, a w szczególności ptaki. Co ważne – eksponaty prezentowane w Dubaju będzie można zobaczyć po zakończeniu Wystawy w centrum wiedzy o wodzie Hydropolis.

Areną polskiej prezentacji jest Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m2 z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków. Spektakularnym elementem ekspozycji będzie artystyczna instalacja multimedialna „Polski Stół”, składająca się ze 120 modułów z polskiego drewna i modułów specjalnych wykonanych przez czołowych artystów, architektów i inżynierów.

Pawilon Polski jest miejscem wielowymiarowej prezentacji Polski. Jego hasłem przewodnim będzie „Poland. Creativity inspired by nature – Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Za opracowanie projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej pawilonu oraz wystawy odpowiada pracownia WXCA wraz ze studiem Bellprat Partner. Wspólnie stworzyli wyjątkową, immersyjną, przenikającą się przestrzeń, zapraszającą odwiedzających do doświadczania polskiej natury, kultury, innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Pawilon ma inspirować i dzielić się ze światem wieloma rozwiązaniami dla świadomej, zrównoważonej przyszłości. Za szczegółową koncepcję narracji ekspozycji, kluczowe doświadczenia oraz produkcję wszystkich materiałów multimedialnych odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart, które jest także pomysłodawcą „Polskiego Stołu” i strefy V „Poland. Landscapes of creativity”. Generalnym Wykonawcą Pawilonu Polski jest konsorcjum Międzynarodowe Targi Poznańskie – FM Aldentro.

Rozpiera nas duma!

Otrzymaliśmy Dolnośląski Gryf – Nagrodę Gospodarczą, w kategorii Lider skutecznej transformacji cyfrowej.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to znany w regionie i niezwykle prestiżowy konkurs gospodarczy. W tym roku wzięło w nim udział ponad 100 firm i samorządów.

Kapituła, w której zasiadają przedstawiciele samorządu, biznesu, uczelni wyższych doceniła działania MPWiK Wrocław, przyznając Dolnośląski Gryf – Nagrodę Gospodarczą w kategorii Lidera skutecznej transformacji.

MPWiK już od 150 lat bardzo prężnie się rozwija. Naszą wizją jest zmniejszenie strat wody, stworzenie jednej z najlepszych, odpowiedzialnych i zrównoważonych środowiskowo i cyfrowo firm dostarczających wodę, zapewnienie najwyższej jakość usług i chronienie zasobów naturalnych, wykorzystując najnowsze technologie.

Aby zrealizować naszą wizję powstał autorski projekt SmartFlow – aplikacja, która wspiera minimalizowanie strat wody w sieci wodociągowej. Wspólnie z firmą Microsoft i Future Processing opracowaliśmy nowoczesny system informatyczny, składający się z innowacyjnego oprogramowania, tysięcy czujników (przepływomierzy i wodomierzy) oraz zaawansowanego systemu telemetrii. Dzięki temu rozwiązaniu, czas wykrycia tzw. ukrytych wycieków skrócił się z nawet 180 dni do 72 godzin, a straty wody zostały ograniczone z 22% do 9,6%. Aktualnie wdrażamy zdalny systemu odczytów wodomierzy.

Gdyby nie Centrum Nowych Technologii, które powstało w naszej firmie w 2011 roku, nie byłoby wielu przełomowych pomysłów. Jednym z nich była otwarta 4 listopada 2014 roku Stacja Badawcza ZPW „Mokry Dwór”. Drugim obiektem badawczym rozwijającym się równie prężnie naukowo, jak stacja w Mokrym Dworze, jest Stacja Badawcza WOŚ.

Nie możemy zapomnieć również o tym, że MPWiK Wrocław dołączyło do grona najlepiej zarządzanych firm, które z sukcesem stosują Europejski Model Doskonalenia Zarządzania – EFQM. Wdrażanie modelu rozpoczęliśmy w 2014 roku, już 4 lata później nasza Spółka znalazła się w zaszczytnym gronie u boku takich firm jak m.in. BMW czy Philips.

Dumnie idziemy w przyszłość i nie boimy się innowacji, a największą siłą naszych sukcesów są pracownicy, którzy stale się rozwijają i dzięki temu poszukują też nowych i nieszablonowych rozwiązań dla naszej Spółki.

 

Kongres Miasto – Woda – Jakość Życia 2021

Ekonomia miast wodnych to główny temat III edycji Międzynarodowego Kongresu „Miasto – Woda – Jakość Życia 2021”. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest na 25-26 października na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Eksperci będą rozmawiać nie tylko o samej gospodarce wodnej, lecz także o tym, jak miasta traktują wodę jako ważną składową swojego rozwoju – nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki.

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej, co oznacza, że w spotkaniu można wziąć udział stacjonarnie na Stadionie Miejskim, jak i online. Zarówno uczestników na miejscu, jak i online obowiązuje darmowa rejestracja dostępna na stronie www.watercity.com.pl, gdzie można zapoznać się z programem.

IDEA KONGRESU

Polska jest jednym z krajów, który boryka się z trzema głównymi problemami:

 • zbyt małe zasoby wody,
 • zbyt duża ilość wody, co najczęściej jest wynikiem krótkotrwałych, ale intensywnych opadów deszczu,
 • rosnące zanieczyszczenie wód.

Kongres ma zwrócić uwagę opinii publicznej na fakt, że miasta aby móc z powodzeniem funkcjonować i się rozwijać,  powinny  stawać  się  „zielono-błękitne”.  Odnalezienie  zbalansowanej  pozycji  dla  zasobów  wody w mieście wymaga odpowiedniej wyobraźni, zaprojektowania i implementacji.

Tematyka Kongresu koncentruje się przede wszystkim na relacjach zachodzących między środowiskiem wodnym a środowiskiem miejskim. Błękitno-zielona infrastruktura zapewnia odpowiednią jakość życia mieszkańców i zrównoważony  rozwój  tak  skomplikowanego  systemu,  jakim  jest  miasto.  Celem  Kongresu  jest  przede wszystkim wskazanie optymalnych ścieżek rozwoju miast z uwzględnieniem potrzeb w zakresie efektywnej polityki wodnej. Kongres będzie również okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, o planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na gospodarkę.

Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie?

W Kongresie weźmie udział interdyscyplinarne gremium mówców o różnych horyzontach poznawczych, doświadczeniach, specjalizacji i obszarach działań, które dotyczą polityki wodnej i/lub funkcjonowania i rozwoju miast.  Jest  to  gwarantowany  wstęp  do  ciekawej  i  wielowątkowej  dyskusji  o  przyszłości  polskich  miast w kontekście gospodarowania zasobami wody.

Tematyka Kongresu w całości będzie dotyczyć trzech zagadnień oraz występujących między nimi relacji: Miasto – Woda – Jakość Życia. Obowiązkowym punktem jest wskazanie sposobów niwelowania lub – tam gdzie się da – likwidowania negatywnych efektów wzajemnego oddziaływania wspomnianych środowisk. Debata toczyć będzie się m.in. o propozycjach walki z zagrożeniem miejskich wysp ciepła oraz powodzi błyskawicznych, o sterowaniu  popytem  i  podażą  wody,  o  zmianach klimatu,  czy  też  o możliwościach wykorzystania  wody i terenów nadwodnych dla podnoszenia jakości, zdrowia i życia w mieście.

PROGRAM KONGRESU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE -> LINK
RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI KONGRESU ->  LINK

Do grona około 70 mówców Kongresu zaproszono wybitnych przedstawicieli w swoich dziedzinach. Są to m.in.:

 • Emil Brix – Austriacki dyplomata i historyk. Konsul Generalny w Krakowie w latach 1990–95
 • dr Claudia Castell-Exner – Prezydent EurEau Federation
 • dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia w latach 2002-2018
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz – Polska Akademia Nauk, laureat Międzynarodowej Nagrody Wodnej Księcia Sułtana
 • dr inż arch. Tomasz Majda – Prezes Zarządu, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Assoc. prof. Emanuele Naboni – The University of Parma
 • dr Oriana Romano – Kierownik Działu Water Governance Initiative and Circular Economy in Cities w OECD
 • prof.  Slobodan   P.   Simonovic   –   światowy   ekspert   w   zakresie   zastosowania   analizy   systemowej w zarządzaniu wodą i środowiskiem
 • Magda Vášáryová – Słowacka dyplomatka i polityczka
 • prof. dr hab. Maciej Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN; Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

RAPORTY

Podczas tegorocznej edycji Kongresie odbędzie się premiera dwóch raportów:

 • Water City Index 2021 (wydawcy: Fundacja GAP, Arcadis Polska) – ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych  i  średnich  miast  w Polsce  pod  względem  efektywności  gospodarowania  zasobami wody: https://oees.pl/water-city-index-2020/
 • Opracowanie wniosków z obrad “Eksperckiego Wodnego Okrągłego Stołu”, który przedstawia główne wyzwania w Polsce w zakresie: zagrożenia suszą i powodzią, gospodarowanie wodą w mieście i na wsi oraz zarządzanie polityką wodną:  https://watercity.com.pl/okraglystol2021/

Organizatorami Kongresu są:

 • Miasto Wrocław
 • MPWiK we Wrocławiu
 • Fundacja GAP w Krakowie
 • Convention Bureau Wrocław

Kongres oraz powstałe raporty odbywają się w ramach cyklu Open Eyes Economy On Tour wchodzącego w skład wydarzeń poprzedzających VI Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021 w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz online na platformie Live OEES. Więcej na  www.kongres.oees.pl .

Strona wydarzenia:  www.watercity.com.pl

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/990501201499621

Kontakt w sprawie Kongresu:

Kwestie organizacyjno-programowe: michal.szafran@oees.pl

Media: media@oees.pl

Prezes MPWiK ponownie w Radzie IGWP

W poniedziałek, 20 września w Warszawie członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” spotkali się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W związku z zakończeniem kadencji w latach 2017-2021 dotychczasowi członkowie otrzymali podziękowania, a następnie przeprowadzono wybory nowego składu Rady Izby.

W głosowaniu tajnym do Rady Izby ponownie został powołany Prezes Zarządu MPWiK – Witold Ziomek, który otrzymał 178 głosów, uzyskując tym samym 3. wynik w głosowaniu.

Pełny skład nowej Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”:

 • Tomasz Breńko – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Sokółka
 • Paweł Chudziński – Aquanet S.A., Poznań
 • Janusz Dawidziak – Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Goleniów
 • Robert Fennig – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS – EKO Sp. z o.o., Kościerzyna
 • Marek Karolczak – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Ostrów Wielkopolski
 • Zbigniew Kozłowski – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., Zgorzelec
 • Stanisław Krusz – Katowickie Wodociągi S.A., Katowice
 • Władysław Majewski – Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruń
 • Andrzej Michalski – Zakład Wodociągów, Kanalizacji I Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Wysokie Mazowieckie
 • Henryk Milcarz – Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., Kielce
 • Zbigniew Mróz – Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Legnica
 • Józef Natonek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jaworzno
 • Piotr Niemiec – Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zabrze
 • Wiesław Pancer – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Olsztyn
 • Tadeusz Rzepecki – Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Tarnów
 • Ryszard Sobieralski – Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., Nowogard
 • Renata Tomusiak – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Warszawa
 • Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., Słupsk
 • Piotr Ziętara – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Kraków
 • Witold Ziomek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław
 • Edward Żołądkowicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Morąg

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. i dziś zrzesza 507 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej działanie.

Doświadczaj z Hydropolis

Hydropolis rusza z nowym autorskim projektem „Wieża doświadczeń”. W co drugą sobotę miesiąca dzieci będą poznawać i badać m.in. zjawiska przyrodnicze, chemiczne i fizyczne. To świetna okazja do czerpania radości z nauki oraz zdobywania wiedzy przez doświadczenie.

Projekt „Wieża doświadczeń” powstał z myślą o młodych odkrywcach w wieku 10-14 lat, którzy fascynują się nauką i chcą wiedzieć więcej. Różnorodny program sprawi, że każdy uczestnik znajdzie swój ulubiony temat. Zajęcia wspierają zdobywanie nowych umiejętności, takich jak: stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, samodzielne oraz logiczne myślenie, dostrzeganiu problemów i kreatywne ich rozwiązywanie, a także artystyczną ekspresję. Warsztaty pozwolą również ćwiczyć cierpliwość, koncentrację, pracę w zespole oraz umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentacji.

Po pandemicznej izolacji wszyscy potrzebujemy kontaktu, a zwłaszcza dzieci. Nasze warsztaty w dużej mierze będą się opierać na pracy w grupach. W ten sposób chcemy pomóc najmłodszym w tworzeniu relacji rówieśniczych i zdobywaniu kompetencji społecznych – wyjaśnia Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK Wrocław.

W programie „Wieży doświadczeń” znalazły się m.in. zajęcia służące poznaniu sprzętu laboratoryjnego oraz sposobów jego wykorzystywania. Uczestnicy zaprojektują kampanię na rzecz ochrony Odry oraz opracują projekt EkoMiasta. Staną się konstruktorami i zbudują rakiety, które następnie wypuszczą w powietrze. Będą mieli także okazję wykonać wiatrowskaz i wiatromierz. Z kolei na warsztatach plastycznych stworzą autorską rafę koralową i uformują przekrój geologiczny Ziemi.

Całość uzupełnią gry i zabawy interakcyjne, spotkania z gośćmi oraz wyjścia do muzeów. Przykładowe tematy realizowanych zajęć to: Ekosystemy, Kosmos, Pszczoły czy Ogień i Wulkany.

Hydropolis zaprasza na warsztaty „Wieża doświadczeń” w co drugą sobotę miesiąca, w godz. 10.00-14.00. Zajęcia potrwają cały pierwszy semestr szkolny. Udział w projekcie jest płatny. Koszt miesięczny wynosi 200 zł (za wrzesień i luty 100 zł – w tych miesiącach przewidziane jest po jednym spotkaniu). W cenę wliczone są bilety do atrakcji oraz wszystkie potrzebne materiały wykorzystywane na zajęciach.

Zapisać można się bezpośrednio w pawilonie kasowym Hydropolis, ul. Na Grobli 17 oraz przez stronę internetową Centrum w zakładce „kup bilety – wydarzenia specjalne”: https://bilety.hydropolis.pl/rezerwacja/terminy.html. Zapisy trwają do dnia rozpoczęcia zajęć.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu promującego projekt: https://youtu.be/Gh4Jrd9Ukl4

Porozmawiajmy o wodzie przy Okrągłym Stole

Gospodarowanie wodą to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską. Bolączką miast jest niedobór wody, jej nadmiar oraz zanieczyszczenie. Rozwiązań tych problemów będą poszukiwać eksperci podczas Wodnego Okrągłego Stołu we wrocławskiej Concordii Design HUB już w najbliższą środę, 8 września 2021 roku.

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Mieszkaniec naszego kraju ma do dyspozycji rocznie ok. 1500 m3 wody, w innych częściach Europy jest to ok. 4500 m3, a w niektórych państwach na świecie – nawet 6000 m3. Laik może uznać, że wody wcale nie jest tak mało, skoro człowiek wypija jej średnio tylko ok. 1000 litrów (1 m3) rocznie. To bardzo mała część z 1500 m3 H2O, która przypada na jednego mieszkańca w ciągu roku. Ogromne ilości wody są jednak potrzebne do produkcji, dla przykładu do wyprodukowania jednego kilograma wołowiny zużywa się ok. 15 000 litrów. Woda jest nam także potrzebna do higieny i praktycznie każdej ludzkiej działalności.

Postępujące zmiany klimatu z jednej strony powodują susze i związane z nimi braki wody, z drugiej zaś – niszczycielskie powodzie. Lekarstwem na wahania dostępności wody jest jej retencjonowanie – gromadzenie deszczu i wykorzystywanie zmagazynowanej wody, kiedy panuje susza. Racjonalne korzystanie z wody opadowej i roztopowej może zwiększyć odporność miast na suszę i uratować je przed podtopieniami.

Kluczowe problemy wodne wiążą się nie tylko z niedoborem, nadmiarem i zanieczyszczeniem wody, ale także z rosnącymi kosztami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz szkodami i stratami w wyniku podtopień i powodzi.

WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

8 września 2021 roku o godz. 11.00 we wrocławskiej Concordii Design HUB odbędzie się Wodny Okrągły Stół, przy którym zasiądą eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą. W czasie dyskusji będą szukać rozwiązań powyższych problemów.

Wśród wspomnianych specjalistów znajdzie się również Prezes Zarządu MPWiK Wrocław Witold Ziomek, który w sesji III (godz. 15.15.-16.45) wraz z innymi prelegentami porozmawia o polityce wodnej w Polsce.

Dyskusję będzie można obejrzeć online za pośrednictwem platformy streamingowej, obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://live.oees.pl/

Wydarzenie jest wstępem do kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu – http://watercity.com.pl/

Serdecznie zachęcamy do śledzenia wydarzenia.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz